ZSRR-Polska. Protokół o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego. Warszawa.1958.03.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.76.386

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1958 r.

PROTOKÓŁ
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego,
podpisany w Warszawie dnia 18 marca 1958 r.

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 18 marca 1958 roku podpisany został w Warszawie Protokół między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego o następującym brzmieniu dosłownym:

PROTOKÓŁ

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

pragnąc rozgraniczyć polskie i radzieckie wody terytorialne w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego i tym samym przyczynić się do umocnienia dobrosąsiedzkich stosunków między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich,

postanowiły zawrzeć niniejszy Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o wytyczeniu istniejącej polsko-radzieckiej granicy państwowej w części przylegającej do Morza Bałtyckiego z dnia 5 marca 1957 roku i wyznaczyły w tym celu swych Pełnomocników:

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -

Kazimierza Korolczyka, Wicedyrektora Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich -

Dymitra Iwanowicza Zaikina, Posła Nadzwyczajnego,

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Linia granicy między wodami terytorialnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich biegnie linią prostopadłą do linii brzegu, wyprowadzoną z końcowego punktu polsko-radzieckiej granicy państwowej, znajdującego się na Mierzei Wiślanej do przecięcia z zewnętrzną granicą wód terytorialnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przedłużenie tej linii w tym samym kierunku do przecięcia z zewnętrzną granicą wód terytorialnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stanowi granicę wód terytorialnych Związku Radzieckiego.

Granice te naniesione są na polskiej mapie morskiej nr 103 w skali 1:150000 i radzieckiej mapie morskiej nr 410 w skali 1:200000, załączonych do niniejszego Protokołu.

Umawiające się Strony zlecają istniejącej Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej do wytyczenia granicy państwowej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w części przylegającej do Morza Bałtyckiego wykonanie wszelkich prac związanych z rozgraniczeniem polskich i radzieckich wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej Morza Bałtyckiego.

Komisja Mieszana powinna zakończyć swoją pracę do dnia 1 sierpnia 1958 roku.

Wydatki związane z wykonaniem wyżej wymienionych prac ponoszą obie Umawiające się Strony w równych częściach.

Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych odbędzie się w Moskwie w możliwie najbliższym terminie.

Sporządzono w Warszawie, dnia 18 marca 1958 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, oświadcza, że jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 23 czerwca 1958 roku.