Art. 8. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  8.

O ile osobne umowy graniczne (stacyjne) nie ustalą inaczej, przeładunku towarów z toru ogólno-europejskiego na szeroki lub naodwrót dokonywa kolej przyjmująca, przyczem przy oddawaniu i przyjmowaniu ładunków waga i stan przesyłek będą sprawdzane przy udziale obu Stron.