Art. 11. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  11.

Zarządowi kolei każdej z umawiających się Stron służy prawo wyznaczenia na stację graniczną drugiej Strony swoich pracowników w niezbędnej liczbie dla dokonywania czynności zdawczo-odbiorczych.

Personel jednej ze Stron umawiających się podlega podczas służbowego pobytu na terytorjum kolejowem drugiej Strony miejscowym organom kolejowym i jest obowiązany spełniać ich zarządzenia służbowe; pod względem dyscyplinarnym personel ten odpowiada jedynie przed własnym zarządem.