Art. 1. - ZSRR-Polska. Konwencja o bezpośredniej osobowej i towarowej komunikacji kolejowej. Warszawa.1924.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.50.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1935 r.
Artykuł  1. 1

Pomiędzy kolejami żelaznemi Rzeczypospolitej Polskiej, a kolejami żelaznemi Związku Socjalistycznych Republik Rad ustanawia się bezpośrednią osobową i towarową komunikację kolejową.

Dla powyższej komunikacji obowiązują się obie umawiające się Strony utrzymywać normalny ruch kolejowy przez następujące stacje zdawczo-odbiorcze:

Polskie stacje:

Sowieckie stacje:

I.

Zahacie

Firanowo

II.

Stołpce

Niegorełoje

III.

Mikaszewicze

Żytkowiczi

IV.

Zdołbunowo

Szepietowka

V.

Podwołoczyska

Wołoczysk

VI

Olechnowicze

Radoszkowiczy

Interesowane zarządy kolejowe będą władne dla powyższej komunikacji podejmować we wzajemnem porozumieniu normalny ruch kolejowy również przez inne stacje zdawczo-odbiorcze.

Czynności zdawczo-odbiorcze będę mogły być przeniesione przez każdą z umawiających się Stron na stacje, położone bliżej granicy państwowej, po poprzedniem zawiadomieniu o tern Strony drugiej.

Przewóz ładunków będzie się odbywał w rzeczonej komunikacji pomiędzy wszystkiemi stacjami kolejowemi umawiających się Stron, otwartemi dla czynności towarowych w wewnętrznej komunikacji bezpośredniej. Przewóz osób i bagażu w komunikacji bezpośredniej będzie się odbywał pomiędzy określonemi stacjami, których listę będzie się ustalało na zjazdach kolejowych. (Art. 16 i 1 Protokółu dodatkowego).

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 Protokołu z dnia 26 lipca 1934 r. (Dz.U.35.56.358) zmieniającego nin. Konwencję z dniem 21 lipca 1935 r.