Rozdział 4 - Rozwiązanie i likwidacja zrzeszeń. - Zrzeszenia prywatnych właścicieli domów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1965 r.

Rozdział  4.

Rozwiązanie i likwidacja zrzeszeń.

§  16.
1.
Organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej może rozwiązać zrzeszenie w następujących przypadkach:
1)
gdy zarząd zrzeszenia narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia statutu,
2)
gdy zarząd nie prowadzi faktycznie działalności wynikającej ze statusu,
3)
wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej ilości wskazanej w § 1, zawiadamiając o rozwiązaniu zrzeszenia organ rejestracyjny, celem dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze.
2.
Likwidacja zrzeszenia może nastąpić uchwałą walnego zgromadzenia, powziętą większością 3/4 głosów na wniosek zarządu zrzeszenia lub 1/3 ilości członków zrzeszenia. Uchwałę tę przesyła w ciągu 7 dni likwidator zrzeszenia, wybrany na walnym zgromadzeniu, organowi rejestracyjnemu celem dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze.
§  17.
1.
Zamiast rozwiązania zrzeszenia w przypadkach wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej może rozwiązać zarząd i powołać zarządcę przymusowego.
2.
Zarządca przymusowy pełni czynności zarządu do czasu wybrania nowego zarządu przez walne zgromadzenie zwołane w tym celu na wniosek organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Walne zgromadzenie dla wybrania nowego zarządu powinno się zebrać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powołania zarządcy przymusowego.
§  18.
1.
W przypadkach rozwiązania zrzeszenia z przyczyn podanych w § 16 ust. 1 likwidatora do prowadzenia likwidacji zrzeszenia wyznacza organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W przypadku likwidacji zrzeszenia (§ 16 ust. 2) likwidatora wybiera walne zgromadzenie.
2.
Organy powołujące likwidatora określają jego zadania, wynagrodzenie i ustalają termin na zakończenie likwidacji, w zasadzie nie dłuższy niż rok.
3.
Do zadań likwidatora należy zakończenie bieżących spraw, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i przekazanie majątku na cel ustalony uchwałą walnego zgromadzenia, a w razie braku takiej uchwały na cel ustalony przez organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
4.
W razie stwierdzenia niedostatecznego postępu w prowadzeniu likwidacji zrzeszenia organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej może w każdym czasie odwołać likwidatora, wyznaczając innego likwidatora.
5.
Likwidator nie może zawierać umów i przedsiębrać czynności, które wykraczają poza ustalony zakres jego działania. Likwidator ma obowiązek starać się o przeprowadzenie likwidacji w jak najkrótszym czasie, dbając przy tym, aby majątek likwidującego się zrzeszenia nie uległ nieuzasadnionemu uszczupleniu.
6.
Koszty likwidacji zrzeszenia, w szczególności wynagrodzenie likwidatora i niezbędnego aparatu biurowego, pokrywa się z majątku likwidowanego zrzeszenia.
7.
Przewodniczący (jego zastępca) i skarbnik ostatniego zarządu obowiązani są do sporządzenia zamknięć rachunkowych i bilansu za ostatni rok działalności zrzeszenia oraz do udzielania likwidatorowi potrzebnych wyjaśnień i informacji.
8.
Za sporządzanie zamknięć rachunkowych i bilansu osobom wymienionym w ust. 7 przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez walne zgromadzenie, a w braku takiej uchwały walnego zgromadzenia - przez organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, o ile osoby te nie pobierają w tym czasie wynagrodzenia od likwidowanego zrzeszenia.
9.
Przypadające od likwidującego się zrzeszenia należności powinny być zaspokajane w następującej kolejności:
1)
koszty prowadzenia likwidacji,
2)
należności ze stosunku pracy,
3)
należności z tytułu podatków, opłat skarbowych i kredytów bankowych,
4)
inne należności.
§  19.
1.
Likwidator ogłasza w prasie miejscowej wezwanie do zgłoszenia wierzytelności przysługujących od likwidującego się zrzeszenia. Wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności likwidatorowi w terminie 6-miesięcznym od daty wezwania.
2.
O ile wierzytelności są sporne lub nie są jeszcze wymagalne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być składane przez likwidatora przed zakończeniem likwidacji do depozytu sądowego.
§  20.
O odmowie uznania zgłoszonych wierzytelności likwidator powinien zawiadomić wierzyciela na piśmie najpóźniej w terminie czterotygodniowym od zgłoszenia wierzytelności.
§  21.
1.
Bilans likwidacyjny, protokół i sprawozdania z przebiegu likwidacji zrzeszenia zostają przekazane jednostce, której został przekazany majątek pozostały po likwidacji (§ 18 ust. 3).
2.
Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelność po upływie terminu określonego w § 19, mogą ich dochodzić z nie rozdzielonego jeszcze majątku zrzeszenia.
§  22.
1.
Gdy majątek zrzeszeń nie wystarcza na pokrycie ich zobowiązań, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości.
2.
Postępowanie upadłościowe przeprowadza się na podstawie przepisów z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 93, poz. 834 z późniejszymi zmianami).
§  23.
Wszelkie postanowienia organów zrzeszeń oraz likwidatora, zmierzające do zbycia nieruchomości lub rzeczy ruchomych o wartości ponad 3.000 zł, wymagają zgody organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
§  24.
1.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej, Skarbu i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie utworzenia przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości (Dz. U. Nr 51, poz. 386).
2.
Przepisy rozporządzenia wymienionego w ust. 1 stosuje się jednak do przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości do czasu zakończenia ich likwidacji w trybie określonym w art. 86 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227).
§  25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.