[Wyłączenie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych] - Art. 8. - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych... - Dz.U.2021.1993 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Wyłączenie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych] - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1993 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  8.  [Wyłączenie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych]
1. 
Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1)
opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
2)
korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
3)
osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a)
prowadzenia aptek,
b)
(uchylona),
c)
działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d)
(uchylona),
e)
(uchylona),
f)
działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
4)
wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
5)
podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a)
samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b)
w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c)
samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6)
(uchylony).
2. 
Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1)
wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2)
wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. 
Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).