Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Na podstawie art. 67l ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zryczałtowane koszty w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwanej dalej "wojewódzką komisją", wynoszą:
1) 83,58 zł za każde zakończone 100 km - w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
2) 34,50 zł za każdy nocleg - w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
3) 153,57 zł za każdy dzień - w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;
4) 300 zł - w przypadku kosztów wynagrodzenia za sporządzenie opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:
a) 150 zł - w przypadku gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora,
b) 100 zł - w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
c) 60 zł - w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 660 i Nr 234, poz. 1388.