Zrekompensowanie okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.23.294 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 2008 r.

USTAWA
z dnia 6 marca 1997 r.
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Przepisy ogólne

Ustawa określa sposób zrekompensowania:

1)
niepodwyższania wynagrodzeń i uposażeń w sferze budżetowej z powodu niestosowania, w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., przepisów w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia i uposażenia w tej sferze,
2)
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
1.
Zrekompensowanie, o którym mowa w art. 1, następuje przez wypłatę rekompensaty pieniężnej, zwanej dalej "rekompensatą", na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
2.
Do rekompensat nie stosuje się przepisów dotyczących świadczeń ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

Osobami uprawnionymi do rekompensaty, zwanymi dalej "uprawnionymi", są:

1)
osoby, których dotyczy art. 24 ustawy budżetowej na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 229 i Nr 88, poz. 443):
a)
pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r.,
b)
żołnierze, funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r.,
c)
osoby, które w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r. zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów oraz kierownicze stanowiska państwowe,
1a)
pracownicy oświaty, upowszechniania kultury oraz ochrony zdrowia zatrudnieni w samorządowych jednostkach sfery budżetowej od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. i w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., przejętych przez gminy przed 28 czerwca 1992 r. jako zadanie własne lub zlecone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1 (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126),
2)
osoby będące przed dniem 15 listopada 1991 r. emerytami i rencistami uprawnionymi do wzrostów lub dodatków z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676, Nr 111, poz. 725 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 55, poz. 351), które utraciły prawo do wzrostów lub dodatków lub którym nie ustalono emerytury lub renty na podstawie:
a)
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw,
b)
art. 10a ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 473) lub
c)
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 385, z 1997 r. Nr 30, poz. 164 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

Uprawnionemu przysługuje rekompensata o łącznej wartości nominalnej równej należności ustalonej zgodnie z załącznikiem do ustawy.

1.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty osobom, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a), c) i pkt 1a, do wynagrodzenia, uposażenia lub dochodu, stanowiącego podstawę wymiaru emerytury lub renty, uzyskanego w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 28 czerwca 1992 r., dolicza się nominalną wartość rekompensaty, ustaloną zgodnie z załącznikiem do ustawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b), jeżeli osoby te złożą wniosek o emeryturę lub rentę na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 2 .
3.
Wliczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty nominalnej wartości rekompensaty dokonują organy rentowe na wniosek osób uprawnionych. Jeżeli wniosek zostanie zgłoszony do dnia 31 marca 1998 r., emerytury i renty, podwyższone w wyniku doliczenia wartości świadectw rekompensacyjnych 3 do podstawy wymiaru, wypłaca się od dnia wejścia w życie ustawy.

Prawo do rekompensaty jest niezbywalne.

Prawo do rekompensaty nie przysługuje osobom, których roszczenia z tytułów określonych w art. 1 zostały zaspokojone lub rozpoczęto je zaspokajać przed dniem wejścia w życie ustawy.

Wypłata rekompensaty stanowi zaspokojenie wszelkich roszczeń z tytułów określonych w art. 1.

Zasady i tryb wypłaty rekompensat

1.
Nominalna wartość rekompensaty podlega waloryzacji.
2.
Wartość zwaloryzowanej rekompensaty na kolejny kwartał ustala się, mnożąc jej wartość nominalną przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał w stosunku do IV kwartału 1995 r., zaokrąglając w górę do pełnych groszy.
3.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość wskaźnika, o którym mowa w ust. 2.

Wypłata rekompensat nastąpi w latach 2000-2004.

1.
Łączną kwotę przeznaczoną na wypłatę rekompensat w danym roku ustala ustawa budżetowa.
2.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zapewni, w okresie wskazanym w art. 10, wpływy z prywatyzacji przeznaczone na finansowanie wypłat, o których mowa w ust. 1.

(skreślone).

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału 3 skreślone)

1.
Sporządzenie spisów uprawnionych należy do:
1)
kierowników państwowych jednostek sfery budżetowej,
2)
kierowników samorządowych jednostek sfery budżetowej, które w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 28 czerwca 1992 r. były państwowymi jednostkami budżetowymi lub jednostkami, które przed 28 czerwca 1992 r. zostały przejęte przez gminy do prowadzenia jako zadanie własne lub zlecone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4 ,
3)
kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości - w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy,
4)
kierowników organów właściwych w sprawach emerytur i rent,
5)
właściwych ministrów lub wojewodów - w odniesieniu do osób, które w okresie, o którym mowa w art. 1, były pracownikami państwowych jednostek sfery budżetowej zlikwidowanych lub przekształconych w jednostki organizacyjne inne niż określone w pkt 1 i 2,
6)
właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - w odniesieniu do pracowników zlikwidowanych jednostek, o których mowa w art. 3 pkt 1a zwanych dalej "organami sporządzającymi spisy".
2.
W spisie uprawnionych określa się wartość nominalną rekompensaty, jaka przysługuje uprawnionemu.
3.
Organy sporządzające spisy sporządzają je w terminie do dnia 30 września 1997 r.
4.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 5 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 6 określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w spisach uprawnionych, wzory spisów wykonanych na piśmie i w formie elektronicznej oraz szczegółowy tryb sporządzania i wprowadzania zmian do spisów.
1.
Uprawnionym, którzy są zatrudnieni lub pełnią służbę w jednostkach wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 1-3, jednostki te udostępniają zawarte w spisie informacje dotyczące uprawnionego, w sposób przyjęty w danej jednostce, przez okres 21 dni od dnia sporządzenia spisu.
2.
Uprawnionym, innym niż wymienieni w ust. 1, organ sporządzający spis doręcza zawiadomienie o umieszczeniu w spisie wraz z informacją o nominalnej wartości rekompensaty.
3.
Uprawniony może odpowiednio w terminie 14 dni od zakończenia okresu, o którym mowa w ust. 1, lub od doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, wnieść do właściwego organu sporządzającego spis pisemne lub ustne żądanie sprostowania danych dotyczących uprawnionego lub ustalenia nominalnej wartości rekompensaty, albo zamieszczenia uprawnionego w spisie.
4.
W przypadku niedoręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uprawniony może, w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wnieść do organu sporządzającego spis żądanie zamieszczenia uprawnionego w spisie.
5.
Organ sporządzający spis jest obowiązany rozpatrzyć żądanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Zawiadomienie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania doręcza się niezwłocznie uprawnionemu wnoszącemu żądanie. W razie nieuwzględnienia żądania, zawiadomienie powinno zawierać również uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym uprawnionemu prawie odwołania.
6.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 7 w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 8 określi, w drodze rozporządzenia, wzory zawiadomień o umieszczeniu w spisie uprawnionych, a także wzory zawiadomień o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania, o którym mowa w ust. 3 i 4.
1.
W razie nieuwzględnienia żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4, uprawnionemu przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie uwzględnienia żądania. Uprawnionemu przysługuje również prawo odwołania w razie nierozpatrzenia żądania w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 5.
2.
Odwołanie podlega rozstrzygnięciu na zasadach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących rozstrzygania sporów, odpowiednio w zakresie: wynagrodzeń, uposażeń, emerytur i rent.
1.
Organy sporządzające spisy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1-3 i 5, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekażą spisy oraz informację o toczących się postępowaniach w sprawach dotyczących żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia, w tym o nominalnej wartości rekompensaty będących przedmiotem postępowań:
1)
właściwemu ministrowi - w przypadku państwowych jednostek sfery budżetowej finansowanych z budżetu resortu,
2)
właściwemu wojewodzie - w przypadku państwowych jednostek sfery budżetowej finansowanych z budżetu wojewody,
3)
właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - w przypadku samorządowych jednostek budżetowych przejętych do prowadzenia przez gminy przed 28 czerwca 1992 r. jako zadanie własne lub zlecone.
1a.
Organy wymienione w ust. 1 pkt 3 po dokonaniu wstępnej kontroli prawidłowości sporządzenia otrzymanych spisów niezwłocznie przekazują je właściwemu terytorialnie wojewodzie.
2.
Właściwi ministrowie i wojewodowie:
1)
sprawują nadzór nad terminowością sporządzania spisów, a po otrzymaniu spisów dokonują ich przeglądu oraz wyrywkowej kontroli prawidłowości ich sporządzenia,
2)
dokonują sprostowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek.
3.
Organy sporządzające spisy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, oraz właściwi ministrowie i wojewodowie, niezwłocznie, po dokonaniu przeglądu i kontroli, o której mowa w ust. 2, przekażą ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej spisy wraz z informacją o toczących się postępowaniach w sprawach dotyczących żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia, w tym o łącznej nominalnej wartości rekompensat będących przedmiotem postępowań.
4.
Po przekazaniu spisów ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej organy sporządzające spisy niezwłocznie przekazują ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub osobie przez niego wskazanej informacje o zmianach w spisach, wynikających w szczególności z uwzględnienia żądań, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, oraz odwołań od odmowy ich uwzględnienia.
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i harmonogram wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych.
2.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w celu realizacji wypłat rekompensat, wyłoni w drodze przetargu podmiot prowadzący działalność bankową lub konsorcjum takich podmiotów lub inną instytucję, która spełni wymogi przetargowe.
3. 9
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże wykazy uprawnionych, o których mowa w art. 3, na informatycznym nośniku danych do podmiotu wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa w ust. 2.

Spadkobiercy uprawnionych odbierają rekompensatę w instytucji, o której mowa w art. 21 ust. 2, po uprzednim okazaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie uprawnionej.

1.
Roszczenie o wypłatę rekompensaty przedawnia się z upływem pięciu lat.
2.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od pierwszego dnia, w którym uprawniony lub jego spadkobierca mógł odebrać rekompensatę.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 10 określi, w drodze rozporządzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia udostępniania świadectw rekompensacyjnych osobom uprawnionym.

1. 11
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekaże bankowi, na informatycznym nośniku danych, bazę danych adresowych uprawnionych, o których mowa w art. 3.
2.
Bank, niezwłocznie po otrzymaniu bazy danych, o której mowa w ust. 1, prześle każdemu uprawnionemu informację o możliwości i trybie odbioru rekompensaty.
1. 12
Minister właściwy do spraw administracji publicznej aktualizuje spisy, na podstawie zebranych od organów sporządzających spisy danych aktualizacyjnych, przekazywanych na informatycznym nośniku danych, w standardzie określonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje instytucji, o której mowa w art. 21 ust. 2, zaktualizowane spisy, o których mowa w ust. 1.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa 13 , w okresie przewidzianym w ustawie do sporządzania spisów uprawnionych, poda do publicznej wiadomości informację o sposobie zrekompensowania okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent, terminach sporządzenia spisów uprawnionych, organach sporządzających spisy oraz o terminach i sposobie wnoszenia żądań i odwołań w sprawach spisów uprawnionych.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687) w art. 7 w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także wartość świadectw rekompensacyjnych."

W ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 385) skreśla się art. 5.

Przepisy przejściowe i końcowe

Poczynając od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem art. 19, nie wszczyna się postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach roszczeń osób uprawnionych z tytułów określonych w art. 1, a wszczęte postępowania sądowe umarza się.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

1. Wysokość należności dla osób, o których mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 1a

WyszczególnienieNależności w zł za przepracowanie w pełnym wymiarze czasu pracy1)
jednego pełnego miesiącadwóch pełnych miesięcytrzech pełnych miesięcyczterech pełnych miesięcypięciu pełnych miesięcysześciu pełnych miesięcy
1) okres od 1 lipca

do 31 grudnia

1991 r.

150300450600750900
2) okres od 1

stycznia do 28

czerwca 1992 r.2)

133266399532665798
1) W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota należności ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności naliczona w każdym z dwóch okresów, o których mowa w powyższej tabeli, podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

2) Okres pracy od 1 czerwca do 28 czerwca 1992 r. równoznaczny jest z przepracowaniem jednego pełnego miesiąca.

2. Wysokość należności dla osób, o których mowa w art. 3 pkt 2:

a) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty w wysokości 15% podstawy wymiaru3)

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł
do 100100-150150-200200-250250-300300 i więcej
Należność w zł
do 542.6243.8305.0347.1158.05410.019
55-642.5623.5454.5096.2797.2699.275
65 i więcej2.3112.7763.7625.6416.0647.935

b) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10% podstawy wymiaru3)

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł
do 100100-150150-200200-250250-300300 i więcej
Należność w zł
do 541.6702.1523.0224.1714.8936.157
55-641.6102.0002.8684.0384.7495.965
65 i więcej1.4871.7392.5473.5274.2865.237

c) dla osób, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty inwalidzkiej w wysokości 5% podstawy wymiaru

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł
do 100100-150150-200200-250250-300300 i więcej
Należność w zł
do 548111.0711.6632.0242.4963.198
55-647259611.3461.7722.1742.624
65 i więcej6597741.2401.7091.9082.340

d) dla osób, którym przysługiwał wzrost do renty rodzinnej w wysokości 15% podstawy wymiaru3)

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł
do 100100-150150-200200-250250-300300 i więcej
Należność w zł
do 81.4251.8532.6363.4204.2754.988
9-169261.0641.4631.8622.3942.793
17-279641.3091.8602.4112.8933.444

e) dla osób, którym przysługiwał wzrost do renty rodzinnej w wysokości 10% podstawy wymiaru3)

Wiek uprawnionego w dniu 14 listopada 1991 r. (w latach)Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł
do 100100-150150-200200-250250-300300 i więcej
Należność w zł
do 89261.2111.7812.2802.8503.349
9-165437481.0291.2911.6301.902
17-276208271.2401.5851.9292.273

f) dla osób, które wskutek upływu okresu, na jaki przyznano rentę inwalidzką lub rentę rodzinną, utraciły prawo jej pobierania3)

Wysokość wzrostu (dodatek)Należność w zł
Rok utraty prawa do pobierania renty
1992 r.1993 r.1994 r.1995 r.1996 r.
15%2817211.0671.3231.414
10%146374554686734
5%66168249309330

3) W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, liczbę rekompensacyjnych świadectw udziałowych 14 przypadających na to świadczenie ustala się według zasad korzystniejszych, a w przypadku, gdy do otrzymania świadectw 15 uprawnionych jest kilka osób, wysokość należności dla każdej z osób podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

3. Wysokość należności do celów, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

WyszczególnienieNależność4)
okres od 1 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r.46
okres od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r.58

4) Za każdy przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, należność ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

1 Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.98.162.1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 Z dniem 1 stycznia 1999 r. ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U.82.40.267) została uchylona przez art. 195 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.98.162.1118).
3 Obecnie: rekompensat pieniężnych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U.99.72.801), która weszła w życie z dniem 15 września 1999 r.
4 Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.98.162.1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 26 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
6 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
7 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 26 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
8 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
9 Art. 21 ust. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 października 2008 r.
10 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
11 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 października 2008 r.
12 Art. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 października 2008 r.
13 Zgodnie z art. 4, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
14 Obecnie: wartość rekompensaty - zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U.99.72.801), która weszła w życie z dniem 15 września 1999 r.
15 Obecnie: rekompensaty - zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U.99.72.801), która weszła w życie z dniem 15 września 1999 r.