Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.

Dział IV.

Odpowiedzialność podatkowa.
Art.  14.
1. Za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik całym swym majątkiem, chyba że obowiązek wpłacenia należności z tytułu zobowiązania podatkowego podatnika ciąży wyłącznie na płatniku.
2. Płatnicy odpowiadają całym swym majątkiem za zaniechanie ustawowego lub zleconego obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika należności z tytułu zobowiązania podatkowego, za pobranie w kwocie niższej niż należało, jak również za niewpłacenie we właściwym terminie sum pobranych. Poza tym do zobowiązania płatnika stosuje się te same przepisy co do zobowiązania podatkowego podatnika.
3. W przypadku zlecenia poboru należności z tytułu zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, inkasenci odpowiadają całym swym majątkiem za niewpłacenie we właściwym terminie sum pobranych.
Art.  15.
1. Osoby trzecie odpowiadają za zobowiązania podatkowe podatnika w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym dekrecie.
2. Organ finansowy właściwy dla ustalania zobowiązania podatkowego ustala w odrębnej decyzji odpowiedzialność osoby trzeciej. Decyzja o odpowiedzialności powinna zawierać - poza danymi wynikającymi z przepisu o postępowaniu podatkowym - wysokość kwoty, za którą odpowiada osoba trzecia, oraz termin płatności (art. 12).
3. Odsetki (dodatek) za zwłokę w stosunku do osoby trzeciej biegną od upływu terminu, określonego w decyzji organu finansowego (ust. 2).
4. Osoba trzecia nie odpowiada za koszty egzekucyjne powstałe przed terminem określonym w ust. 2.
Art.  16. 1

1. Małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a podatnik uporczywie zalega z uiszczeniem należności. Odpowiedzialność ta nie obejmuje wynagrodzenia za pracę należnego członkowi rodziny, nie będącemu małżonkiem podatnika, jeżeli praca jest wykonywana poza przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo domowym podatnika; obejmuje ona jednak majątek ruchomy i nieruchomy, należący do członka rodziny bez względu na to, z jakich środków został on nabyty.
2. Jeżeli małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika nie pozostają z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a nie odpowiadają w myśl ust. 1, to wówczas odpowiadają oni całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, lecz w takim stosunku, w jakim ich majątek, przychód lub dochód były przyjęte do podstawy opodatkowania.
3. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego polega na wspólnym zamieszkaniu i wspólnym zaspokajaniu potrzeb. Za członków rodziny podatnika uważa się jego krewnych i powinowatych. Osoba żyjąca z podatnikiem w faktycznym związku małżeńskim odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika tak, jak małżonek.
4. Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia, jakich dłużników należy uważać za uporczywie zalegających, a w jakich przypadkach nie należy wydawać decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, wymienionych w ust. 1.
Art.  17.

Spadkobiercy podatnika odpowiadają za zobowiązanie podatkowe spadkodawcy i masy spadkowej. Odpowiedzialność spadkobierców dotyczy wszystkich zobowiązań podatkowych zmarłego, chociażby ustalenie ich nastąpiło po jego śmierci.

Art.  18.
1. Za zobowiązania podatkowe obok podatnika odpowiada solidarnie z nim nabywca całości lub części jego praw majątkowych, jeżeli prawa te albo obrót, przychód lub dochód z nich były przyjęte do podstawy opodatkowania.
2. Odpowiedzialność nabywcy określa się w takim stosunku, w jakim nabyte prawa majątkowe albo obrót, przychód lub dochód z nich były przyjęte do podstawy opodatkowania.
3. Odpowiedzialność nabywcy dotyczy zobowiązań podatkowych za okres przed nabyciem praw majątkowych podatnika.
4. Nabywca odpowiada całym swoim majątkiem jednak tylko do wysokości wartości nabytych praw majątkowych.
5. Nabycie towarów wynikłe z czynności handlowych nie stanowi nabycia przedsiębiorstwa ani jego części, chyba że nastąpiło ono w związku z nabyciem przedsiębiorstwa.
6. Jeżeli nabywcą przedsiębiorstwa jest podmiot gospodarki uspołecznionej, odpowiedzialność nabywcy określi zarządzenie Ministra Finansów wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art.  19.

W razie nabycia w całości lub części praw majątkowych przez krewnych podatnika do trzeciego stopnia lub powinowatych do drugiego stopnia, przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio również i w tym przypadku, gdy nabyte prawa majątkowe nie były przyjęte do podstawy opodatkowania.

Art.  20.
1. Użytkownik lub dzierżawca nieruchomości odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, przypadające z użytkowanej lub dzierżawionej nieruchomości za okres trwania użytkowania lub dzierżawy.
2. Zakres odpowiedzialności użytkownika lub dzierżawcy za podatek określa się w takim stosunku, w jakim użytkowany lub dzierżawiony majątek, obrót, przychód lub dochód z niego były przyjęte do podstawy opodatkowania.
3. Jeżeli majątek lub część majątku podatnika przeszła w użytkowanie lub dzierżawę jego krewnego do trzeciego stopnia albo powinowatego do drugiego stopnia, użytkownik lub dzierżawca - niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1 - odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe za okres przed przejęciem majątku w użytkowanie lub dzierżawę.
Art.  21.
1. Za zobowiązania podatkowe osoby prawnej odpowiada solidarnie z podatnikiem nabywca praw majątkowych osoby prawnej albo takiego zespołu przedmiotów lub praw majątkowych, bez którego nie jest możliwe kontynuowanie dotychczasowej działalności osoby prawnej. Odpowiedzialność obejmuje okres przed nabyciem.
2. Przepisy art. 18 mają odpowiednie zastosowanie do nabywcy praw majątkowych osoby prawnej. Przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nabywcą jest krewny do trzeciego stopnia albo powinowaty do drugiego stopnia tej osoby fizycznej, która była bądź członkiem władz osoby prawnej, bądź z uwagi na wysokość posiadanych udziałów miała lub mogła mieć istotny wpływ na bieg interesów osoby prawnej.
3. W przypadku zbycia prowadzonego przez spółdzielnię przedsiębiorstwa w trybie art. 48 ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) odpowiedzialność spółdzielni za zobowiązania podatkowe tego przedsiębiorstwa, powstałe przed sporządzeniem aktu zbycia lub dotyczące tego okresu, przechodzi na nabywcę, a spółdzielnia zbywająca jest zwolniona od odpowiedzialności majątkowej za te zobowiązania.
Art.  22.
1. Przepisów o odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe poprzednika nie stosuje się do nabywcy w trybie postępowania egzekucyjnego.
2. Jednak do przedmiotów sprzedanych w trybie postępowania egzekucyjnego, a pozostawionych przez nabywcę nadal w przedsiębiorstwie lub we władaniu dłużnika - stosuje się przepisy art. 25.
Art.  23.
1. 2 Spólnik spółki jawnej oraz spółki nie będącej spółką handlową odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi spólnikami oraz ze spółką za wszystkie zobowiązania podatkowe spółki i spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce. Spółka odpowiada także solidarnie ze spólnikami całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe spólników powstałe w związku z uczestnictwem w spółce.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności spólnika spółki komandytowej lub cichej oraz do odpowiedzialności spółki komandytowej lub cichej za zobowiązania podatkowe spólnika. W spółce komandytowej komandytariusz odpowiada za zobowiązania podatkowe tak samo, jak komplementariusz, a w spółce cichej spólnik cichy odpowiada za zobowiązania podatkowe tak samo, jak prowadzący przedsiębiorstwo.
Art.  24.
1. 3 Spólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi spólnikami oraz ze spółką za wszystkie zobowiązania podatkowe spółki i spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada także solidarnie ze spólnikami całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce.
2. 4 Za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będącej podmiotem gospodarki uspołecznionej, oraz za zobowiązania podatkowe spólników powstałe w związku z uczestnictwem w spółce odpowiadają również całym swoim majątkiem osobiście i solidarnie zarówno obecni, jak i byli członkowie zarządu spółki nie będący spólnikami, jeżeli egzekucja wdrożona do majątku spółki i spólników okaże się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje wszelkie zobowiązania podatkowe, które dotyczą okresu pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu spółki.
3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków zarządu spółki akcyjnej, nie będącej podmiotem gospodarki uspołecznionej.
Art.  25.
1. Zobowiązania podatkowe korzystają z ustawowego prawa zastawu i pierwszeństwa zaspokojenia z majątku ruchomego dłużnika przed wszystkimi innymi wierzytelnościami, nie wyłączając wierzytelności uprzywilejowanych z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych, alimentów oraz wynagrodzeń za pracę.
2. Z ustawowego prawa zastawu i pierwszeństwa zaspokojenia określonego w ust. 1 korzystają podatki - jeżeli chodzi o majątek przedsiębiorstwa - w stosunku do wszystkich wchodzących w skład tego majątku przedmiotów bez względu na to, czyją własność przedmioty te stanowią i bez względu na zmianę osoby ich właściciela.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów określi, jakie przedmioty należy uważać za wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa.
4. O odpowiedzialności, określonej w niniejszym artykule, orzeka właściwy organ finansowy przez wydanie decyzji.
1 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.
2 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.
3 Art. 24 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.
4 Art. 24 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.