Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  39.

W dekrecie z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 13, poz. 72 i z 1949 r. Nr 45, poz. 333) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Jeżeli zobowiązanie pieniężne, określone w art. 12, jest zabezpieczone hipoteką, należność Skarbu Państwa z tytułu podatku, wynikającego z regulacji tego zobowiązania, może być zaspokojona także z nieruchomości obciążonej hipoteką, chociażby nieruchomość ta nie stanowiła własności podatnika. Należności takiej służą wszystkie przywileje, przewidziane w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.

2. Należności z tytułu podatku od wzbogacenia wojennego mogą być egzekwowane z nieruchomości w trybie egzekucji administracyjnej. Właściwość władz oraz szczegółowe przepisy w tym zakresie ustali Minister Finansów w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości".