Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  36.
1. 6 Przepisy niniejszego dekretu stosuje się do wszelkich danin publicznych, nie wyłączając opłat skarbowych, oraz do opłat za karty rejestracyjne, opłat administracyjnych i kosztów postępowania przed organami finansowymi.
2. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może rozciągnąć moc wszystkich lub niektórych przepisów niniejszego dekretu na należności inne niż określone w ust. 1.
6 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 47 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. Prawo celne (Dz.U.61.33.166) z dniem 1 marca 1962 r.