Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  33.
1. Przejęcie majątku dłużnika w całości lub w części na pokrycie jego zobowiązań podatkowych może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli wartość przejmowanego majątku po potrąceniu ciążących na nim długów wystarcza na zaspokojenie zobowiązań podatkowych lub ich części.
2. Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, tryb i zasady postępowania przy przejmowaniu majątku na pokrycie zobowiązań podatkowych. Rozporządzenie to określi również, czy i w jakim zakresie Skarb Państwa odpowiada za długi ciążące na przejętym majątku, a także - w razie potrzeby - zasady regulacji długów, obciążających przejmowany majątek.
3. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do gospodarstw rolnych.