Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  23.
1. 2 Spólnik spółki jawnej oraz spółki nie będącej spółką handlową odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi spólnikami oraz ze spółką za wszystkie zobowiązania podatkowe spółki i spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce. Spółka odpowiada także solidarnie ze spólnikami całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe spólników powstałe w związku z uczestnictwem w spółce.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności spólnika spółki komandytowej lub cichej oraz do odpowiedzialności spółki komandytowej lub cichej za zobowiązania podatkowe spólnika. W spółce komandytowej komandytariusz odpowiada za zobowiązania podatkowe tak samo, jak komplementariusz, a w spółce cichej spólnik cichy odpowiada za zobowiązania podatkowe tak samo, jak prowadzący przedsiębiorstwo.
2 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.