Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  21.
1. Za zobowiązania podatkowe osoby prawnej odpowiada solidarnie z podatnikiem nabywca praw majątkowych osoby prawnej albo takiego zespołu przedmiotów lub praw majątkowych, bez którego nie jest możliwe kontynuowanie dotychczasowej działalności osoby prawnej. Odpowiedzialność obejmuje okres przed nabyciem.
2. Przepisy art. 18 mają odpowiednie zastosowanie do nabywcy praw majątkowych osoby prawnej. Przepisy art. 19 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nabywcą jest krewny do trzeciego stopnia albo powinowaty do drugiego stopnia tej osoby fizycznej, która była bądź członkiem władz osoby prawnej, bądź z uwagi na wysokość posiadanych udziałów miała lub mogła mieć istotny wpływ na bieg interesów osoby prawnej.
3. W przypadku zbycia prowadzonego przez spółdzielnię przedsiębiorstwa w trybie art. 48 ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) odpowiedzialność spółdzielni za zobowiązania podatkowe tego przedsiębiorstwa, powstałe przed sporządzeniem aktu zbycia lub dotyczące tego okresu, przechodzi na nabywcę, a spółdzielnia zbywająca jest zwolniona od odpowiedzialności majątkowej za te zobowiązania.