Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  20.
1. Użytkownik lub dzierżawca nieruchomości odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, przypadające z użytkowanej lub dzierżawionej nieruchomości za okres trwania użytkowania lub dzierżawy.
2. Zakres odpowiedzialności użytkownika lub dzierżawcy za podatek określa się w takim stosunku, w jakim użytkowany lub dzierżawiony majątek, obrót, przychód lub dochód z niego były przyjęte do podstawy opodatkowania.
3. Jeżeli majątek lub część majątku podatnika przeszła w użytkowanie lub dzierżawę jego krewnego do trzeciego stopnia albo powinowatego do drugiego stopnia, użytkownik lub dzierżawca - niezależnie od odpowiedzialności określonej w ust. 1 - odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe za okres przed przejęciem majątku w użytkowanie lub dzierżawę.