Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  16. 1

1. Małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a podatnik uporczywie zalega z uiszczeniem należności. Odpowiedzialność ta nie obejmuje wynagrodzenia za pracę należnego członkowi rodziny, nie będącemu małżonkiem podatnika, jeżeli praca jest wykonywana poza przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo domowym podatnika; obejmuje ona jednak majątek ruchomy i nieruchomy, należący do członka rodziny bez względu na to, z jakich środków został on nabyty.
2. Jeżeli małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika nie pozostają z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a nie odpowiadają w myśl ust. 1, to wówczas odpowiadają oni całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, lecz w takim stosunku, w jakim ich majątek, przychód lub dochód były przyjęte do podstawy opodatkowania.
3. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego polega na wspólnym zamieszkaniu i wspólnym zaspokajaniu potrzeb. Za członków rodziny podatnika uważa się jego krewnych i powinowatych. Osoba żyjąca z podatnikiem w faktycznym związku małżeńskim odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika tak, jak małżonek.
4. Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia, jakich dłużników należy uważać za uporczywie zalegających, a w jakich przypadkach nie należy wydawać decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, wymienionych w ust. 1.
1 Art. 16 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. (Dz.U.60.51.300) zmieniającej nin. dekret z dniem 24 listopada 1960 r.