Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  12.
1. Termin płatności należności z tytułu zobowiązania podatkowego (art. 2 ust. 1) wynosi dla podatnika (płatnika) gospodarki uspołecznionej miesiąc, a dla podatnika (płatnika) gospodarki nieuspołecznionej dwa tygodnie od doręczenia decyzji ustalającej należność.
2. Jeżeli termin płatności jest ustalony kalendarzowo, decyzja zaś ustalająca należność nie została doręczona podatnikowi (płatnikowi) gospodarki uspołecznionej co najmniej na miesiąc, a podatnikowi (płatnikowi) gospodarki nieuspołecznionej co najmniej na dwa tygodnie przed terminem płatności kalendarzowo określonym, obowiązuje termin określony w ust. 1.
3. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może ustalać i przesuwać w drodze rozporządzeń terminy płatności poszczególnych podatków, zaliczek i przedpłat na zaliczki jednolicie dla wszystkich podatników lub odmiennie dla poszczególnych ich grup.
4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami może organ finansowy wyznaczyć podatnikowi (płatnikowi) szczególny termin płatności. Przepis ten nie dotyczy podatników (płatników) gospodarki uspołecznionej.