Zniżka przerachowania niektórych długów rentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.73.532

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1933 r.
w sprawie zniżki przerachowania niektórych długów rentowych.

Na podstawie §§ 35 e i 35 f rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 30, poz. 213) zarządza się co następuje:
Upoważnia się okręgowe urzędy ziemskie do udzielania zniżek przerachowania należności Skarbu Państwa z tytułu długów rentowych, określonych w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 1927 r. o przerachowaniu długów rentowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 879), do 21,5% skali, podanej w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno - prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 30, poz. 213).
Zniżka określona w § 1 może być udzielona dłużnikom rentowym, którzy w chwili wejścia w życie rozporządzenia niniejszego są w posiadaniu osady, nabytej przez siebie lub spadkodawców swych w okresie czasu od 1 lipca 1919 r. do 21 maja 1924 r. za cenę, przewyższającą normy, podane w § 3. Zniżka nie obejmuje jednak tych z pośród powyższych nieruchomości, które zostały nabyte przez obecnych lub poprzednich właścicieli od Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 602).
1)
Normy, przewidziane w § 2, wynoszą w stosunku do 1 ha gruntu:
a)
w powiatach: gnieźnieńskim, gostyńskim, inowrocławskim, kościańskim, mogileńskim, ostrowskim, poznańskim, szamotulskim, średzkim i śremskim w województwie poznańskiem - 300 zł;
b)
w powiatach: Chojnickim, kartuskim i kościerskim w województwie pomorskiem - 100 zł;
c)
w pozostałych powiatach w województwach poznańskiem i pomorskiem - 200 zł.
2)
W celu porównania ceny kupna (§ 2) z powyższemi normami należy umówioną cenę przerachować według pełnych stawek skali, podanej w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych; jeżeli w umowie kupna-sprzedaży zostało ustalone, że nabywca w cenie kupna przejmuje skapitalizowaną rentę, należy kapitał rentowy w wysokości, określonej umową, potrącić z umówionej ceny kupna; inne obciążenia hipoteczne, przejęte przez nabywcę, poza umówioną ceną kupna, winny być do tej ceny kupna dodane.
Zniżka będzie udzielona w stosunku do rat rentowych, płatnych po dniu 1 stycznia 1933 r.
Podania dłużników rentowych o udzielenie zniżki przyjmowane będą przez właściwe okręgowe urzędy ziemskie do dnia 31 grudnia 1933 r.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego oraz wydanie przepisów szczegółowych porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumienia z Ministrem Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1933 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.33.81.597).