Zniżka celna na jabłka świeże.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.8.43

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 stycznia 1935 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. "a" rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Przy przywozie niżej wymienionego towaru pobiera się za pozwoleniem Ministra Skarbu cło zniżone w następującej wysokości:
Pozycja taryfy celnej w złotychNazwa towaruCło zniżone od 100 kg
z 53 i z uwagiJabłka świeże przywożone luzem i we wszelkiego rodzaju Ą opakowaniach od 15 do 80 kg, sprowadzane w okresie od 1 stycznia 1935 r. do 5 kwietnia 1935 r. włącznie....35
W stosunku do towaru, który na podstawie niniejszego rozporządzenia mógłby korzystać ze zniżki celnej, lecz który na skutek braku pozwolenia został oclony bez zastosowania tej zniżki, może być wydane pozwolenie i zarządzony zwrot różnicy należności między cłem normalnem a zniżonem, jeżeli:
a)
zostanie ustalona przez urząd celny tożsamość towaru przed wydaniem jego do wolnego obrotu,
b)
podanie o zastosowanie zniżki celnej będzie złożone w ciągu dni 30-tu od dnia ostatecznego ustalenia wyniku rewizji przez urząd celny albo w drodze odwołania przez Ministerstwo Skarbu.

Jeżeli petent wystąpi o zniżkę celną przed sprowadzeniem towaru lecz ocli go za cłem normalnem zanim zostanie wydane pozwolenie na zastosowanie zniżki celnej, to w takich przypadkach zwrot różnicy pomiędzy cłem normalnem a zniżonem następuje na skutek podania petenta do Ministerstwa Skarbu, złożonego w przeciągu 30-tu dni od daty udzielenia pozwolenia na zastosowanie zniżki celnej, wraz z kwitem celnym oraz z dowodami, stwierdzającemu, zgodnie z niniejszem rozporządzeniem, tożsamość towaru.

Pozwolenia Ministra Skarbu na zastosowanie zniżonego cła, wydane na podstawie rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1934 r. o zniżkach celnych na jabłka świeże (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. 953) i do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jeszcze niezrealizowane, zachowują ważność na przeciąg czasu wskazany w tych pozwoleniach z tem, że jabłka świeże, objęte temi pozwoleniami, począwszy od dnia 1 stycznia 1935 r. korzystają ze zniżonego cła w wysokości zł 35 od 100 kg.

Za jabłka świeże, które w czasie od 1 stycznia 1935 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały ostatecznie odprawione z zastosowaniem zniżonego cła zł 65 od 100 kg, może być zwrócona różnica pomiędzy należnościami pobranemi przy zastosowaniu zniżonego cła zł 65 od 100 kg a należnościami przypadającemi przy zastosowaniu zniżonej stawki celnej zł 35 od 100 kg, o ile w ciągu dni 30-tu od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia zainteresowani złożą we właściwych urzędach celnych odpowiednie podania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1935 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1934 r. o zniżkach celnych na jabłka świeże (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. 953).
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1935 r. (Dz.U.35.20.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1935 r.