Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.25.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 marca 1920 r.
w przedmiocie zniesienia zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie niemieckiej.

Art.  1.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1919 r. w przedmiocie czasowego zakazu przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej (Dz. Pr. P. P. № 24, poz. 237) znoszą zakaz przywozu i przesyłania w granice Rzeczypospolitej Polskiej, w posyłkach pocztowych i listach znaków pieniężnych w walucie niemieckiej (jakoteż ustalony art. 4 tym tejże ustawy zakaz dowozu kuponów procentowych i dywidendowych na walutę markową opiewających).

Postanowienie dotyczące zakazu sprzedaży papierów wartościowych za walutę koronową, markową i rublową osobom i firmom, mającym siedzibę poza granicami Polski, zachowuje moc obowiązującą nadal w całej rozciągłości.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.