Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenie Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenie temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.48.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 grudnia 1967 r.
w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi i utworzenia Sądu Powiatowego w Zgierzu oraz powierzenia temu Sądowi rozpoznawania spraw o rozwód.

Na podstawie art. 4 § 2, art. 5 § 1 i 3, art. 6 § 2 i art. 11 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) oraz art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
Znosi się w województwie łódzkim Wydział Zamiejscowy w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi.
Wyłącza się miasto Zgierz z okręgu Sądu Powiatowego w Łodzi i tworzy się dla obszaru tego miasta Sąd Powiatowy w Zgierzu.
(uchylony).
(uchylony).
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla miasta Łodzi prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym, dla okręgu Sądu Powiatowego w Zgierzu.
Tracą moc:
1)
§ 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi,
2)
§ 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi (Dz. U. Nr 13, poz. 58).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.
1 § 3 uchylony przez § 2 pkt 17 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.73.13.95) z dniem 1 lipca 1973 r.
2 § 4 uchylony przez § 2 pkt 36 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.