Zniesienie wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.97.745

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 października 1931 r.
o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.

Na zasadzie art. 3 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się czynny w Brodnicy wydział zamiejscowy sądu okręgowego w Toruniu oraz czynny w Wejherowie wydział zamiejscowy sądu okręgowego w Starogardzie, utworzone § 1 pkt. 1 i pkt. 7 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 948).
Właściwość rzeczową czynnego w Gdyni wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Starogardzie, utworzonego rozporządzeniem z dnia 7 listopada 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 573), zmienia się w ten sposób, że obejmuje ona wszystkie sprawy, do których rozpoznawania powołane są sądy okręgowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1932 r.