Art. 2. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  2.

Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych przekazuje się sprawy:

a)
nadzoru budowlanego i zabudowania osiedli, rozbudowy miast, normalizacji materjałów budowlanych, osiedleńczo - mieszkaniowe i polityki budowlanej;
b)
budowy, przebudowy i ogólnego zarządu gmachów i placów państwowych, z wyjątkiem wojskowych, kolejowych, pocztowych, górniczych, zarządów lasów i dóbr państwowych, oraz objętych przebudową ustroju rolnego;
c)
nadzoru nad wykonywaniem zawodu inżynierów, mierniczych przysięgłych i. techników, oraz sprawy zrzeszeń technicznych;
d)
ochrony i utrzymania znaków granicznych, oraz znaków pomiarowych dla pomiarów Państwa;
e)
nadzoru nad pracami pomiarowemi, dokonywanemi przez związki samorządowe;
f)
wodociągów i kanalizacji;
g)
nadzoru nad państwowemi zakładami wodociągowemi na Górnym Śląsku;
h)
grobownictwa wojennego.

Zwykły i bezpośredni zarząd poszczególnemi budynkami i placami należy do ministrów, w których użytkowaniu objekty te pozostają.