Art. 10. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  10.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Komunikacji oraz Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu - każdemu we właściwym mu zakresie działania.