Art. 1. - Zniesienie urzędu Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.51.479

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  1.

Znosi się urząd Ministra Robót Publicznych, a jego zakres działania przekazuje się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, oraz Komunikacji - stosownie do postanowień niniejszego rozporządzenia.