Zniesienie urzędu Ministra Aprowizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.48.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1990 r.

DEKRET
z dnia 29 września 1948 r.
o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Znosi się urząd Ministra Aprowizacji.

Sprawy zastrzeżone w dotychczasowych przepisach prawnych właściwości Ministra Aprowizacji, a w szczególności sprawy wymienione w art. 4 dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 130), przechodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu, z wyjątkiem spraw, określonych niżej w art. 3, 4 i 5 niniejszego dekretu.

Sprawy, związane z współpracą z Międzynarodowym Nadzwyczajnym Funduszem Pomocy Dzieciom, przechodzą do zakresu działania Ministra Zdrowia 1 .

Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego działa przy Ministrze Skarbu, a wojewódzcy i powiatowi pełnomocnicy do spraw podatku gruntowego - przy wojewódzkich i powiatowych władzach administracji ogólnej.

1.
Sprawy zastrzeżone właściwości Ministra Aprowizacji w art. 4 pkt 3, 4 i 5 dekretu z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych, a w szczególności sprawy, związane z rozrachunkiem towarowym i finansowym oraz z likwidacją remanentów towarowych, pozostających w dyspozycji Ministra Aprowizacji, przechodzą do zakresu działania Likwidatora agend Ministra Aprowizacji, działającego przy Ministrze Skarbu.
2.
Likwidatora agend Ministra Aprowizacji powołuje Rada Ministrów.
3.
Likwidator agend Ministra Aprowizacji upoważniony jest do czynienia wydatków na cele przewidziane w cz. 13 i cz. 27 budżetu R. P. na okres od 1 października 1948 r. do 31 grudnia 1948 r. w ramach swojego zakresu działania.
4.
Budżet Likwidatora agend Ministra Aprowizacji na rok 1949 stanowić będzie odrębny dział budżetu Ministerstwa Skarbu.
5.
Rada Ministrów określi kolejność, tryb i terminy likwidacji reglamentowanego zaopatrywania ludności w artykuły użytku powszedniego oraz termin zakończenia czynności Likwidatora.
6.
Likwidator agend Ministra Aprowizacji wykonuje swoje czynności za pośrednictwem wydziałów aprowizacji w urzędach wojewódzkich i referatów aprowizacji w starostwach powiatowych.

Przekazanie spraw, określonych w art. 2, 3, 4 i 5 właściwym ministrom nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 1948 r.

Urzędnicy i niżsi funkcjonariusze państwowi oraz pracownicy kontraktowi, zatrudnieni w działach służby, podległych Ministrowi Aprowizacji, przechodzą do służby w działach zarządu państwowego, podległych ministrom przejmującym odnośne działy służby.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Przemysłu i Handlu, Zdrowia 2 , Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Aprowizacji - każdemu w jego zakresie działania.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1948 r.

1 Od dnia 7 maja 1990 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej (Dz.U.90.29.172). Zobacz również art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz.U.60.20.119).
2 Od dnia 7 maja 1990 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej (Dz.U.90.29.172). Zobacz również art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz.U.60.20.119).