Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 14 maja 1921 r.
w przedmiocie zniesienia ulgi celnej na tokarki do metalu o wysokości centrów 250 mm. i mniej.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 25 maja 1919 r. oraz w myśl art. 1 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się ulgę celną ustanowioną dla tokarek do metalu o wysokości centrów 250 mm. i mniej.

Wobec powyższego punkt 49 § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 33, poz. 200) otrzymuje brzmienie następujące: "obrabiarki do metalu, z wyjątkiem tokarek, o wysokości centrów .250 mm. i mniej, poz. 167A, p. 1 g."

§  2. Do tokarek do metalu o wysokości centrów 250 mm. i mniej stosuje się wymienioną w § 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 roku, dotychczasową dopłatę walutową (agio), w wysokości 400%, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile tokarki te:
a) zostały nadane do przewozu koleją lub statkiem, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie;
b) zalegały w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz pozaurzędowych publicznych lub prywatnych.
§  3. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.