Zniesienie Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.7.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 16 stycznia 1928 r.
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Utworzony ustawą z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 61) Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie znosi się.

Wszelkie prawa i obowiązki Tymczasowego Wydziału Samorządowego przechodzą na organa wymienione w art. 2 i 3.

Nadzór nad powiatowemi związkami komunalnemi oraz gminami miejskiemi i wiejskiemi, w zakresie wykonywanym dotychczas przez Tymczasowy Wydział Samorządowy, sprawować będą do czasu ukonstytuowania się właściwych organów samorządu wojewódzkiego, wojewodowie: krakowski, lwowski, stanisławowski i tarnopolski, każdy na obszarze podległego mu województwa.

Inne czynności sprawowane obecnie przez Tymczasowy Wydział Samorządowy będą stosownie do ich rodzaju w miarę likwidacji. Tymczasowego Wydziału Samorządowego (art. 3) przekazane w drodze rozporządzeń Rady Ministrów - odpowiednim organom państwowym lub komunalnym.

Czynności Tymczasowego Wydziału Samorządowego, które ze względu na ich rodzaj nie będą przejęte przez organa państwowe lub komunalne, zostaną w drodze rozporządzeń Rady Ministrów zlikwidowane lub przekazane odpowiednim organizacjom społecznym.

Do czasu przekazania właściwym organom czynności Tymczasowego Wydziału Samorządowego, o których mowa w ustępach drugim i trzecim poprzedniego artykułu, czynności te sprawować będzie wojewoda lwowski jako likwidator Tymczasowego Wydziału Samorządowego. W szczególności do wojewody lwowskiego należeć będą również sprawy fundacyjne podlegające kompetencji Tymczasowego Wydziału Samorządowego.

W tym swoim charakterze wojewoda lwowski będzie podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych, oraz innym ministrom - każdemu w zakresie jego kompetencji.

Urzędnicy i niżsi funkcjonariusze Tymczasowego Wydziału Samorządowego oraz jego zakładów instytucyj, podlegający ustawie o państwowej służbie cywilnej, mogą być w miarę likwidacji Tymczasowego Wydziału Samorządowego przenoszeni na odpowiednie stanowiska w poszczególnych działach zarządu państwowego.

Dochody, które na podstawie dotychczas obowiązujących postanowień przypadały na pokrycie wydatków, połączonych ze spełnianiem czynności dotychczas przez Tymczasowy Wydział Samorządowy sprawowanych, pobierać będzie nadal Skarb Państwa na pokrycie wydatków połączonych ze spełnianiem czynności, które będą przejęte w myśl niniejszego rozporządzenia przez organa państwowe lub komunalne.

Jednocześnie z przekazywaniem czynności organom państwowym lub komunalnym (ust. 2 art. 2) odnośne rozporządzenie Rady Ministrów określi sposób pokrywania wydatków związanych ze spełnianiem czynności przez wspomniane organa.

Przejęcie dotychczasowych czynności Tymczasowego Wydziału Samorządowego, jak niemniej dalsze ich spełnianie, oraz przekazanie organom państwowym lub komunalnym będzie przeprowadzone przy pomocy i w granicach funduszów, przewidzianych w budżecie Tymczasowego Wydziału Samorządowego na rok 1927/28, względnie w budżecie urzędu, przy pomocy którego wojewoda lwowski spełniać będzie powyższe czynności do czasu zupełnego ich przekazania.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 14 dnia po dniu ogłoszenia i traci moc obowiązującą z dniem zorganizowania wojewódzkiego samorządu terytorjalnego. Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą postanowienia sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.

1 Uchyla się moc obowiązującą art. 3 nin. rozporządzenia, o ile dotyczy szczególnych kompetencyj wojewody lwowskiego w zakresie spraw fundacyjnych, zgodnie z § 2 pkt 15 dekretu z dnia 22 października 1947 r. (Dz.U.47.66.400) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 14 listopada 1947 r.