Zniesienie Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.22.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 kwietnia 1962 r.
w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach.

Na podstawie art. 5 § 1, art. 6 i 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
1.
Znosi się w województwie białostockim:
1)
Sąd Powiatowy dla miasta Białegostoku w Białymstoku,
2)
Sąd Powiatowy w Łapach.
2.
Obszar miasta Białegostoku i powiatu łapskiego włącza się do okręgu Sądu Powiatowego w Białymstoku.
(uchylony).
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Białymstoku prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu tego Sądu.
Powierza się prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym:
1)
Sądowi Powiatowemu w Białymstoku - dla okręgu tego Sądu,
2)
Sądowi Powiatowemu w Bielsku Podlaskim - dla okręgów Sądów Powiatowych w Bielsku Podlaskim i w Siemiatyczach.
Tracą moc:
1)
§ 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w: Łapach, Mońkach, Zambrowie, Pucku, Staszowie, Szydłowcu, Zwoleniu, Świdwinie, Proszowicach, Opolu, Parczewie, Wieruszowie, Ostrzeszowie, Radymnie, Strzyżowie, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Goleniowie, Nowej Rudzie i Lubsku (Dz. U. Nr 56, poz. 281) oraz § 4 pkt 1 tegoż rozporządzenia w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Łapach,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach (Dz. U. Nr 5, poz. 30),
3)
§ 1 pkt 1, §§ 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1955 r. w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku (Dz. U. Nr 26, poz. 156).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1962 r.
1 § 2 uchylony przez § 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz.U.73.13.94) z dniem 1 lipca 1973 r.