Zniesienie Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenie Sądów Powiatowych w : Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.30.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 czerwca 1952 r.
w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie.

Na podstawie art. 4 § 3, 5, 6 i 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie warszawskim:
1) 1
Sąd Powiatowy w Piasecznie - dla powiatu piaseczyńskiego,
2)
Sąd Powiatowy w Pruszkowie - dla powiatu pruszkowskiego,
3)
Sąd Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim - dla powiatu nowodworskiego,
4)
Sąd Powiatowy w Otwocku - dla powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock,
5)
Sąd Powiatowy w Wołominie - dla powiatu wołomińskiego,
6) 2
Wydział Zamiejscowy w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie dla gmin: miejskiej Radzymin i wiejskich: Kamieńczyk, Klembów, Małopole, Marki, Radzymin i Zabrodzie.
Przekazuje się Sądowi Powiatowemu w Pruszkowie rozpoznawanie spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądów Powiatowych w: Grodzisku Mazowieckim, Grójcu, Pułtusku, Wołominie, Sochaczewie, Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Otwocku.
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla Warszawy-Pragi w Warszawie prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów - dla okręgów Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie łącznie z okręgiem jego Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie.
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla Warszawy-Pragi w Warszawie prowadzenie dla okręgów Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie rejestrów handlowych i innych rejestrów, przekazanych ustawami sądom powiatowym.
Wyznacza się tymczasowe siedziby:
1) 6
(uchylony),
2) 7
w Górze Kalwarii - dla Sądu Powiatowego w Piasecznie.
1.
Sprawy toczące się w pierwszej instancji, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia wpłynęły do Sądów Powiatowych w: Grójcu, Grodzisku Mazowieckim, Pułtusku i Sochaczewie, a według tego rozporządzenia należą do właściwości Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie i Nowym Dworze Mazowieckim, toczą się nadal w Sądach Powiatowych w: Grójcu, Grodzisku Mazowieckim, Pułtusku i Sochaczewie aż do ich zakończenia.
2.
Sprawy toczące się w pierwszej instancji, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia wpłynęły do Sądu Powiatowego w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) z wyłączeniem spraw, które wpłynęły do Wydziałów Zamiejscowych w: Nowym Dworze i Otwocku Sądu Powiatowego w Warszawie, toczą się aż do ich zakończenia w Sądzie Powiatowym w Pruszkowie.
Tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 496) oraz z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości i siedzib sądów powiatowych w m. st. Warszawie (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 125) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Radzyminie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Wołominie oraz w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) łącznie z jego Wydziałami Zamiejscowymi w Nowym Dworze i Otwocku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1952 r.
1 Z dniem 13 grudnia 1960 r. § 1 pkt 1 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Piasecznie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz.U.60.55.318).
2 Z dniem 28 września 1962 r. § 1 pkt 6 traci moc w części dotyczącej obszaru Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 3 września 1962 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Radzyminie Sądu Powiatowego w Wołominie (Dz.U.62.51.248).
3 Z dniem 13 grudnia 1960 r. § 2 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Piasecznie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz.U.60.55.318).

Z dniem 8 stycznia 1965 r. § 2 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Wołominie, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim (Dz.U.65.2.8).

Z dniem 1 lipca 1965 r. § 2 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Pułtusku, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce (Dz.U.65.13.94).

Z dniem 1 lipca 1968 r. § 2 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Otwocku, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Otwocku (Dz.U.68.21.136).

4 Z dniem 13 grudnia 1960 r. § 3 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Piasecznie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz.U.60.55.318).
5 Z dniem 13 grudnia 1960 r. § 4 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Piasecznie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz.U.60.55.318).

Z dniem 1 lipca 1967 r. § 4 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 maja 1967 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym prowadzenia rejestrów handlowych i innych (Dz.U.67.25.115).

Z dniem 1 marca 1968 r. § 4 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Otwocku, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku (Dz.U.68.4.25).

6 § 5 pkt 1 uchylony przez § 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 lipca 1974 r. w sprawie zmiany siedziby Sądu Powiatowego w Pruszkowie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Warszawie (Dz.U.74.29.169) z dniem 1 września 1974 r.
7 Z dniem 13 grudnia 1960 r. § 5 pkt 2 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Piasecznie, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1960 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Piasecznie z tymczasową siedzibą w Górze Kalwarii (Dz.U.60.55.318).