Zniesienie Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenie Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.77.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie oraz utworzenia Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXIII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Znosi się w województwie katowickim Sąd Powiatowy w Nowym Bytomiu i Sąd Powiatowy w Rudzie.
Tworzy się w województwie katowickim Sąd Powiatowy w Rudzie Śląskiej dla miasta Ruda Śląska, stanowiącego powiat miejski.
Przekazuje się Sądowi Powiatowemu dla miasta Katowic w Katowicach rozpoznawanie spraw karnych, dotyczących nieletnich, z zakresu właściwości Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.
Powierza się Sądowi Powiatowemu dla miasta Katowic w Katowicach:
a)
prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów,
b)
prowadzenie rejestrów handlowych i innych przekazanych ustawami sądom powiatowym z wyjątkiem rejestru handlowego statków morskich,

dla okręgu Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Tracą moc przepisy §§ 1, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1951 r. o utworzeniu Sądów Powiatowych w Czeladzi, Mysłowicach, Nowym Bytomiu, Rudzie, Siemianowicach Śląskich, Szopienicach i Świętochłowicach, o zniesieniu Sądu Powiatowego w Katowicach z tymczasową siedzibą w Mysłowicach i o zmianach obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Bytomiu i Lublińcu (Dz. U. Nr 18, poz. 148) w części dotyczącej Sądów Powiatowych w Nowym Bytomiu i w Rudzie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.