Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.618

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 9 września 1921 r.
w przedmiocie zniesienia przymusowej gospodarki drzewem opałowem i cen maksymalnych na drzewo opałowe.

Na podstawie dekretu Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 7 stycznia 1919 r. oraz art. 6 lit. a i b. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znosi się przymusową gospodarkę drzewem opałowem i ceny maksymalne na drzewo opałowe w b. dzielnicy pruskiej.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą:

Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1920 w sprawie przymusowego przygotowania i rozdziału drzewa opałowego w lasach na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Urzęd. Min. b. Dz. Pr. № 52 poz. 422), oraz dodatkowe rozporządzenia w tym przedmiocie z dnia 27 listopada 1920 (Dz. Urzęd. Min. b. Dz. Pr. № 78 poz. 525) i z dnia 25 lutego 1921 r. (Dz. Urzęd. Min. b. Dz. Pr. № 11 poz. 62).

Przepisy podanych powyżej rozporządzeń stosuje się jednak i po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, do tych właścicieli i posiadaczy lasów, względnie ich zastępców, którzy na podstawie wymienionych przepisów obowiązani byli dostarczyć drzewa opałowego, lecz do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia obowiązku tego nie spełnili.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.