Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1842

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów.
§  2.  Pełnomocnik Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów przedstawi Radzie Ministrów w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności za trzeci kwartał 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów (Dz. U. poz. 807).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.