Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.526

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (Dz. U. poz. 2054).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.