Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1921 r.
o zniesieniu Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

Na zasadzie art. 18 dekretu z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1) -zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się państwowy urząd meljoracji rolnych, utworzony przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1919 r. (Dz. P. P. P. № 34, poz. 272).
§  2. Czynności państwowego urzędu meljoracji rolnych, wyszczególnione w powołanem rozporządzeniu, z wyłączeniem tych, które z mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. № 39, poz. 283) należą do kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych, załatwiane odtąd będą przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.