Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.39.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 1964 r.
w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu.

Na podstawie art. 5 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się Ośrodek Zamiejscowy Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu.
§  2. Tracą moc:
1) § 1 lit. f) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie ośrodków zamiejscowych niektórych sądów wojewódzkich (Dz. U. Nr 36, poz. 154),
2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1962 r. w sprawie zmiany obszaru i organizacji Ośrodka Zamiejscowego w Przemyślu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Dz. U. Nr 53, poz. 264).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1964 r.