Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.727

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 31 października 1921 r.
o zniesieniu ograniczeń w obrocie smoły.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385), punku b. dekretu Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 19 Sutego 1919 r. (Tyg. Urzęd. № 7 str. 35) oraz w myśl art. 3 rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 14 lutego 1920 r. w sprawie Urzędu Rozdzielczego (Dz. Urzęd. Minist. b. Dzieln. Pruskiej Na 15 poz. 135) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszarze b. dzielnicy pruskiej znosi się wszelkie ograniczenia w obrocie smołą.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.