Zniesienie ograniczeń obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.97.858

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 listopada 1927 r.
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zniesienia ograniczeń obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu upoważnienia do regulowania w drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi walutami (Dz. U. R. P. № 25, poz. 154) w brzmieniu, nadanem jej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 31, poz. 257) zarządza się co następuje:
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 15 sierpnia 1926 r. w sprawie regulowania obrotu dewizami i walutami zagranicznemi oraz obrotu pieniężnego z zagranicą (Dz. U. R. P. № 86, poz. 482), zmienione rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 8, poz. 67).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.