Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

USTAWA
z dnia 20 maja 1921 r.
w przedmiocie zniesienia ograniczeń dla gruntów włościańskich, wchodzących w obręb miast.

Art.  1.

Celem swobodnego zabudowania i rozszerzenia miast, przepisy, obowiązujące na terenie b. Królestwa Kongresowego, dotyczące gruntów włościańskich i ograniczające swobodną rozporządzalność temi gruntami, z chwilą przyłączenia tych gruntów do obrębu miast, ulegają zniesieniu. W następstwie tego tracą moc zarówno postanowienia Komitetu Urządzającego z dn. 30 grudnia (11 stycznia) 1865/6 r., jak i Najwyżej zatwierdzone zdanie Rady Państwa z dn. 11 czerwca 1891 r. oraz wszelkie inne związane z tą sprawą przepisy i rozporządzenia.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.