Zniesienie obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1931 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza. się co następuje:
Obszar dworski Tuczki w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem znosi się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską o tej samej nazwie w granicach tegoż powiatu i województwa.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.