Zniesienie obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1929 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 roku o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego wciela się do gminy wiejskiej Koteże w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.