Zniesienie obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.7.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 stycznia 1931 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem znosi się a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Małe Radowiska w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.