Zniesienie obszaru dworskiego Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.674

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1930 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Kczewo w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Przodkowo w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.