Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.55.324

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 1926 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Grupa w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Stare Marzy w tymże powiecie i województwie.

Na mocy § 2 p. 3 pruskiej ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich, str. 233), oraz na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu, oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) postanawia się co następuje:
§  1. Obszar dworski Grupa w powiecie świeckim w województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego wciela do gminy wiejskiej Stare Marzy w tymże powiecie i województwie.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po« wierzą się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1926 r.