Zniesienie obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 1931 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Brzoza w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Brzoza w tymże powiecie i województwie, za wyjątkiem parcel oznaczonych w matrykule podatku gruntowego karta 1 Nr. 66, 67, 68, 69, 70 i 71, które włącza się do gminy wiejskiej Dąbrowa w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.