Zniesienie obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.27.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 1971 r.

USTAWA
z dnia 26 października 1971 r.
o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Z dniem 1 stycznia 1972 r. znosi się obowiązek dostawy zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych z gospodarstw rolnych.

1.
Gospodarstwa rolne, które do dnia 31 grudnia 1971 r. nie wykonają obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1971/72 i lat ubiegłych lub obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z roku 1971 i lat ubiegłych, zobowiązane są uiścić w zamian tych dostaw równoważnik pieniężny.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy państwowych gospodarstw rolnych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa oraz podległych innym ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
1.
Przy ustalaniu i pobieraniu równoważnika pieniężnego stosowane będą odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
2.
Nie uiszczony w terminie równoważnik pieniężny podlega ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
1.
Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia wysokość stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw, o których mowa w art. 3 ust. 1.
2.
Ministrowie Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, określą w drodze rozporządzenia:
1)
tryb ustalania i poboru równoważnika pieniężnego oraz terminy zapłaty,
2)
właściwość organów do wydawania decyzji w sprawie ulg w spłacie oraz umarzania równoważnika pieniężnego.
3.
Minister Finansów określi udział budżetów gromadzkich (miejskich, osiedlowych) rad narodowych, funduszu gromadzkiego i Funduszu Rozwoju Rolnictwa we wpływach równoważnika pieniężnego.

Z dniem 31 grudnia 1971 r. tracą moc:

1)
ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 182),
2)
dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków (Dz. U. z 1961 r. Nr 35, poz. 183),
3)
dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163),
4)
ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 62, poz. 337).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.