Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się następujące komisje lekarskie w Straży Granicznej:
1) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku,
2) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
3) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

- utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891, z 2004 r. Nr 273, poz. 2716 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1770).

§  2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98, poz. 891, z 2004 r. Nr 273, poz. 2716 oraz z 2009 r. Nr 222, poz. 1770) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nowym Sączu,

8) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu,",

b) uchyla się pkt 9, 11 i 14;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołuje i odwołuje przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego i członka okręgowej komisji lekarskiej.

3. Przewodniczących, ich zastępców i członków rejonowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 pkt 2-8, 10 i 13, powołują i odwołują właściwi ze względu na siedzibę komisji lekarskiej kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej, tworzy listę lekarzy - rezerwowych członków dla okręgowej oraz rejonowych komisji lekarskich.".

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).