Zniesienie Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.131.1060

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 28 listopada 1923 r.
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Utworzone dekretem z dnia 30 października 1918 r. (Dz. P. P. P. № 14, poz. 41) Ministerstwo Zdrowia Publicznego znosi się.

Prawa i obowiązki Ministra Zdrowia Publicznego przechodzą na Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Rozgraniczenie kompetencji przeprowadzi rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej, powzięte na zasadzie uchwały Rady Ministrów.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.