Zniesienie komunalnych urzędów pośrednictwa pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.20.163

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 1938 r.
o zniesieniu komunalnych urzędów pośrednictwa pracy.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 849) oraz w związku z §§ 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej kompetencji b. ministrów pruskich w zakresie pośrednictwa pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 255) zarządzam co następuje:
Znosi się komunalne urzędy pośrednictwa pracy, utworzone na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie przepisów o komunalnym pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 127, poz. 1050).
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego publiczne pośrednictwo pracy wykonywać będzie Fundusz Pracy.
Rozporządzenie niniejsze nie narusza uprawnień wojewody, wynikających z §§ 6, 12 i 15 ustawy o administracji policji z dnia 11 marca 1850 r. (Zb. u. pr. str. 265) i z § 137 ustawy o ogólnej administracji kraju z dnia 30 lipca 1883 r. (Zb. u. pr. str. 195) do wydawania rozporządzeń, dotyczących publicznego pośrednictwa pracy, a w szczególności do ustanawiania obowiązku pracodawców i pracowników w zakresie zawiadamiania o wolnych miejscach, o obsadzaniu wolnych miejsc i o zmianie miejsc pracy.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.
(2)
Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie przepisów o komunalnym pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 127, poz. 1050).