Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.570

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1921 r.
w przedmiocie zniesienia izby obrachunkowej Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej i przekazania jej agend Najwyższej Izbie Kontroli.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Znosi się izbą obrachunkową Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej utworzoną na zasadzie rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 listopada 1919 r. (Tygodnik Urzędowy № 71 poz. 190) i przekazuje jej agendy Najwyższej Izbie Kontroli.
§  2. Rozporządzenie niniejsze, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1921 r.